Egyetemünk történetének levéltári és kézirattári forrásai, 1635-1970

Szerző
-
Kiadás ideje
1982
Kiadó
Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kiadás helye
Budapest
ISBN
-
Sorozat
Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem Történetéből
Ismertető

Tartalom

 

Bevezetés V

A nagyszombati jezsuita akadémiától az Eötvös Loránd Tudományegyetemig V

Az egyetemi iratanyag sorsa, az egyetemi források főbb típusai XI

Az egyetemen kívül őrzött források XIX

A repertórium szerkezete XXIV

Jegyzetek XXXI

Nagy Lajosné: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára    1 

Muszka Erzsébet: A Magyar Országos Levéltár  57 

 A szekció: A magyar kancellária levéltára  58

 C szekció: A helytartótanácsi levéltár  67 

 D szekció: Az abszolutizmuskori levéltár 103 

 E szekció: Magyar kamarai levéltár 120 

  A Magyar Kamara archivuma 126 

  A királyi jogügyigazgatósági levéltár 129 

  Az abszolutizmuskori pénzügyigazgatási levéltár 132 

 H szekció: Az 1848-1849-i minisztériumi levéltár 136 

 I szekció: Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok 142 

 K szekció: A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium levéltára 144 

 N szekció: Regnicolaris levéltár 160 

 P szekció: A szabadkőműves szervezetek levéltára 182 

  Kisebb testületi, egyesületi és intézményi fondok 185 

 R szekció: Az 1526 utáni gyűjtemény 192 

Pálmány Béla: Az Új Magyar Központi Levéltá 197 

 Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1945-1951 200 

 Közoktatásügyi, Felsőoktatási, Oktatásügyi, Művelődésügyi Minisztérium 1952-1957207 

 Művelődésügyi Minisztérium 1958-1964 212

Petri Edit: Az MSZMP KB Párttörténeti Intézetének Archivuma 214 

 Röpiratgyűjtemény 1905-1944 217 

 A Budapesti Törvényszék iratai 1918-1933 223 

 A Budapesti Ügyészség iratai 1919-1943 225 

 A Belügyminisztérium iratai 1932-1944 228 

 Az Igazságügyminisztérium iratai 1919 228 

 A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem iratai 1918-1944  229 

 A Galilei Kör iratai 1911-1918 234 

 A Bartha Miklós Társaság iratai 1918-1933 234 

 Felszabadulás utáni iratok 1948-1956  235 

Borsodi Csaba – Czaga Viktória: Budapest Főváros Levéltára 238 

 Buda szabad királyi város levéltára 1777-1784 238

 Pest szabad királyi város levéltára 1784-1873 240

 Budapest Székesfőváros levéltára 1873-1929  246 

Rosdy Pál: Esztergomi Prímási és Főkáptalani Levéltár: 248 

 Prímási Levéltár 1703-1945 249 

 Főkáptalani Levéltár 1825-1857  256 

Farkas Gyöngyi: Az Evangélikus Országos Levéltár 257 

 Cornides Dánielhez írott levelek  258 

 Cornides Dániel által írott levelek, jegyzetek 260 

Hölvényi György – Szögi László: A budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémia Levéltára261

 1. Magyar Királyi Tudományegyetem Hittudományi Kara 1638-1950 263 

  a) Kari tanácsülési jegyzőkönyvek  263 

  b) Iratok 264 

  c) Szigorlati jegyzőkönyvek és nyilvántartások 266 

  d) A Hittudományi Kar tanárainak, doktorainak és hallgatóinak jegyzéke 267 

  e) Pénzügyi nyilvántartások 269 

  f) Egyetemi tanrendek 269 

  g) Vegyes iratok 270 

Szögi László: A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára 272 

 1. Magyar Királyi Tudományegyetem Orvostudományi Kara 1770-1951 275 

  a) Kari tanácsülési jegyzőkönyvek 275 

  b) Iratok 277 

  c) Szigorlati jegyzőkönyvek 280 

  d) Orvostanhallgatók osztályozási könyvei 287 

  e) Felvett hallgatók nyilvántartása 289 

  f) Az Orvostudományi Karon végzett hallgatók jegyzéke  292 

  g) Az Orvostudományi Kar klinikáinak összefoglaló jelentései 292 

  h) Vegyes iratok 294 

 6. A Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatala 1854-1951 296

  b) A Karközi Bizottság iratai  297 

  d) Gyógyszerész szigorlati jegyzőkönyvek 298 

  e) A gyógyszerész gyakornokokat vizsgáló bizottság jegyzők 301

  f) A gyógyszerészképzéssel kapcsolatos egyéb nyilvántartó könyvek 302 

 7. Vegyes iratok 1787-1943 303 

  a) Historiae Morborum  304

  b) Orvoskari hallgatói pályázatok kézirata 305 

  c) Orvoskari ifjúsági egyesületek iratai 306 

 8. Dabis László iratai 1901-1956307 

Czakó Ágnes – Kovács Melinda: Az egyetemi Botanikus Kert Irattára 1805-1970 308 

Szögi László: Az Egyetemi Könyvtár Irattára 1778-1944 318 

Tóth Gábor: Az Eötvös József Kollégium Irattára 1895-1950 322 

 1. Hallgatói és tanári nyilvántartások 323 

 2. A Kollégium vezetésére és az oktatásra vonatkozó iratok 329 

 3. A Kollégium régi és új épületére vonatkozó iratok 333 

 4. Gazdasági és pénzügyi iratok 333 

 5. Az Eötvös Kollégium bel- és külföldi kapcsolatai 334 

 6. Az Eötvös Kollégium Volt Tagjainak Szövetsége 338 

 7. Az Eötvös Kollégium Könyvtárára vonatkozó iratok 339 

 8. Az Eötvös Kollégium történetére vonatkozó iratok 340 

 9. Vegyes iratok 342 

Hölvényi György: Az Egyetemi Könyvtár Kézirattára 343 

 1. Általános egyetemtörténeti vonatkozású kéziratok 346 

  a) Az egyetemi letét 346 

  b) Az egyetem szervezetére, működésére vonatkozó kéziratok 347 

  c) Az Egyetemi Könyvtárra vonatkozó kéziratok 355 

 2. Egyetemi előadások kéziratai, jegyzetek 359 

  a) Irodalomtörténet, filológia 359 

  b) Történelem 359 

  c) Jogtudomány  359 

  d) Természettudományok 362 

  e) Filozófia, teológia, neveléstudomány 363 

  f) Orvostudomány 364 

 3. Professzori hagytékok, levelezések 366 

Mázi Béla: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattára 375 

 1. Általános egyetemtörténeti vonatkozású kéziratok 378 

  a) Az Egyetem szervezetére, működésére vonatkozó kéziratok 378 

  b) Az Egyetem tanári karára vonatkozó iratok 380 

  c) Az Egyetem hallgatóira vonatkozó iratok 381 

  d) Az Egyetemi Könyvtárra vonatkozó kéziratok 384 

  e) Az Eötvös Kollégiumra vonatkozó iratok 385 

 2. Egyetemi előadások kéziratai, jegyzetek 387 

  a) Irodalomtörténet, filológia 387 

  b) Történelem 388 

  c) Jogtudomány 389 

  d) Természettudományok, statisztika 390 

  e) Filozófia, teológia 391 

  f) Orvostudomány 391 

  g) Vegyes iratok  392 

 3. Professzori hagyatékok, levelezések393 

Vissi Zsuzsanna – Szögi László: Az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára 406 

 1. Általános egyetemtörténeti vonatkozású kéziratok 409 

  a) Az Egyetem szervezetére, működésére vonatkozó kéziratok 409 

  b) Az Egyetem tanári karára vonatkozó iratok 413 

  c) Az Egyetem hallgatóira vonatkozó iratok 415 

  d) Az Egyetemi Könyvtárra vonatkozó kéziratok422 

 2. Egyetemi előadások kéziratai, jegyzetek 424 

  a) Irodalomtörténet, filológia  424 

  b) Történelem 426 

  c) Jogtudomány 428 

  d) Természettudományok, statisztika 431 

  e) Filozófia, teológia 432 

  f) Orvostudomány 433 

  g) Vegyes tartalmú jegyzetek 436 

 3. Professzori hagyatékok, levelezések 438 

Rosdy Pál: Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Kézirattára 454 

 1. Általános egyetemtörténeti vonatkozású kéziratok 455 

  a) Az Egyetem szervezetére, működésére vonatkozó kéziratok 455 

  b) Az Egyetem hallgatóira vonatkozó iratok 456 

 2. Egyetemi előadások kéziratai, jegyzetek 457 

  a) Történelem  457 

  b) Jogtudomány  457 

  c) Filozófia, teológia 458 

A kötet munkatársai 460 

Rövidítések jegyzéke 462 

Névmutató 466 

Tárgymutató 497 

Archiv und Manuskriptquellen der Geschichte de Eötvös Loránd Universität Budapest 507 

Archiv and Manuscript References to the Eötvös Loránd University Budapest 510