Egyetempolitika és egyetemközi kapcsolatok Közép-Kelet Európában - konferencia a Szekfű Gyula Könyvtárban

Időpont: 2015. március 12. 9-17 óra
Helyszín: ELTE BTK Múzeum krt. 6-8, ELTE BTK Történettudományi Intézet Szekfű Gyula Könyvtára I. em. 115


 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM
9:00-9:10 Köszöntő

 

9.00-11.00 Első szekció: Középkori szekció
Vezeti Dr. Szögi László c. egyetemi tanár
         9:10 Dr. Draskóczy István egyetemi tanár (ELTE)
Dr. Gábriel Asztrik — a középkori egyetemtörténet kutatója
Dr. Astrik L. Gabriel — Historiker der Universitäten des Mittelalter
         9:30 Kelényi Borbála doktoranda (ELTE)
Magyar diákok mindennapjai a középkori krakkói egyetemen
Hungarian Students' Everyday Life at the University of Cracow during the Middle Ages
         9:50 Haraszti Szabó Péter doktorandusz (ELTE)
A tanult jogászok az Árpád és az Anjou dinasztia uralkodása idején Magyarországon
The Learned Jurists under the Reign of the Arpad and the Anjou Dynasty in Hungary
         10:10 Dr. Marcin Baster levéltáros (Krakkói Egyetemi Levéltár)
A "Corpus Academicum Cracoviense (1364-1780)”, a Krakkói Egyetem hallgatóinak és professzorainak adatbázisa című projekt bemutatása
Presentation of the "Corpus Academicum Cracoviense. Electronic Database of Students and Professors of the University of Krakow (1364-1780)" Project
 

10:30-11:00 Vita:
11.00-11.20 Szünet
 

 

11.20-13.20 Második szekció:  Kora újkori és újkori szekció
Vezeti Dr. Draskóczy István egyetemi tanár (ELTE)
         11:20 Juhász Réka doktoranda (ELTE)
A magyar felsőoktatás struktúrája, nagyságrendje és felekezeti statisztikája a XVII-XVIII. században
The Structure of the Hungarian Higher Education and the Statics of Order of Magnitude and Confessions in the XVII-XVIII. Centuries
         11:40 Dr. Bozzay Réka egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem BTK)
Ki húz ebből hasznot?
Magyar diákokat támogató magyar és holland intézmények
Wem nützt es? Die finanzielle Unterstützung ungarischer Studenten in der frühen Neuzeit durch ungarische und niederländische Institutionen

         12:00 Dr. Szögi László c. egyetemi tanár (ELTE)
A külföldi egyetemjárásban részvétvevők nemzetiségi és felekezeti tagozódása a XIX. században
Verteilung der Ungerländischen Studantenmigranten nach Nätionalitäten und Religionen im 19. Jahrhundert
         12:20 Dr. Ősz Sándor Előd levéltáros        (Erdélyi Református Egyházkerület Központi Gyűjtőlevéltára)
A Szászvárosi Református Kollégium a koraújkorban
Das Reformierte Kollegium Broos in Frühneuzeit


         12:20 Durovics Alex doktorandusz (ELTE)
Az egyetemi hallgatók társadalmi rétegződése a három történeti felekezetnél a reformkorban
The Social Stratification of the University Students from the Three Historical Faiths in the Hungarian Reform Era

 

13:00-13:30 Vita
13:30-15:00 Ebédszünet
 

 

15.00-17.00 Harmadik szekció: Legújabb kori szekció
Vezeti Dr. Bozzay Réka egyetemi adjunktus (Debreceni Egyetem BTK)
         15:00 Dr. Varga Júlia levéltár-igazgató ELTE
Javaslatok a jogi képzés reformjára (1870-1940)
Vorschläge zur Reform der Juristenausbildung (1870-1940)
         15:20 Dr. Cornel Sigmirean egyetemi tanár, igazgató (RTA Marosvásárhelyi Történeti Intézete)
Erdélyiek a budapesti Ludovica Akadémián
Siebenbürgischen Studenten an der Akademie „Ludovika” in Budapest
         15:40 Dr. Maria Grofova levéltár-igazgató (Pozsony Komensky Egyetem)
Pozsonyi Comenius Egyetem szervezési es adminisztratív  kezdetei a volt Csehszlovak Köztársaság tanügyi rendszerében
Organisatorisch-administrative Anfänge des Wirkens der Comenius-Universität in Bratislava im Bildungssystem ehemaliger Tschechoslowakische Republik
         16:00 Dr. Simon Zsolt tudományos munkatárs (RTA Marosvásárhelyi Történeti Intézete)
A bécsi felsőoktatási tanintézeteken 1890 és 1918 között tanuló erdélyi diákok
Transylvanian Students at the Higher Educational Institutes of Vienna between 1890 and 1918
        16:20 Pál Zoltán doktorandusz (ELTE)
Az MSZMP vezetőtestületei és a felsőoktatás
The Leader Corps of the Hungarian Socialist Workers Party and the Higher Education

 

16:40-17:00 Vita
17:00 Zárszó