418.  Szimonidesz Lajos iratai

 

1902-1949

111 doboz = 13,32 ifm

 

            Szimonidesz Lajos (Pusztaföldvár, 1884. nov. 4. - Budapest, 1965. július 18.) evangélikus lelkész, művelődéstörténész, a történettudományok kandidátusa (1952). Teológiai tanulmányait Pozsonyban végezte, egyetemre Göttingenben és Budapesten járt. Nagybörzsönyben választották lelkésszé, élete folyamán több egyházi lap szerkesztője volt. Az 1919-es tanácsköztársaság idején a községi direktórium elnöke volt, ezért később állásából elbocsátották. 1945-ben vezérőrnagyi ranggal tábori püspökké nevezték ki. Nagy könyvgyűjtő volt, könyvtárát az Országos Széchenyi Könyvtár vette meg.

            Irathagyatéka tudományos munkáinak kéziratait és a hozzájuk készített jegyzeteket tartalmazza. Többek között cenzúratörténettel, a protestáns mozgalmakkal, az 1848-as szabadságharccal, nyomtatványokkal, sajtó-, had-, és helytörténettel is foglalkozott. Az iratok között levelezése is megtalálható a századfordulótól az 1940-es évekig, valamint életrajzára vonatkozó iratokat és fotókat is magába foglal az Egyetemi Könyvtár Kézirattára által rendezett hagyaték. A hagyaték kutatását a kézirattári katalóguscédulák könnyítik meg.

 

 

1.

doboz

A cenzúra Mária Terézia és II. József alatt

2.

Volt-e inkvizíció Magyarorzágon?

Hogy alakult ki az egyetemes inkvizíciós eljárás? 15-17 sz.

3.

Komáromi Csipkés György vértanú bibliája.

Voltak-e a magyar irodalomnak igazi vértanúi?

4.

Erdélyi hitviták.

Magyar szabadságharcok és a sajtószabadság.

5.

Cenzúra

6.

Cenzúra

7.

A cenzor és a hóhér anyaggyűjtés.

8.

Vallástörténeti tanulmány.

9.

A Bach-korszak cenzúraperei.

10.

A Szent Korona története.

11.

Buda visszafoglalása.

12.

Rákóczi Ferencre és a XVIII. század történelmére vonatkozó anyag.

13.

A jakobinus mozgalom 1930-as, 1940-es évek.

14.

A főpribék hivatalos feljegyzései a Martinovics perről

15.

Hajnóczy Józsefre vonatkozó jegyzetek, levelek

Szolarcsik Sándor pere.

16.

Szentmariay Ferenc, Laczkovics János pere.

17.

Martinovics álforradalmi iratai és a két káté.

18.

A jakobinus mozgalom.

19.

A jakobinus mozgalomra vonatkozó fogalmazványok tanulmányok, jegyzetek.

20.

Az ifjúság forradalma az 1830-as években.

Lovassy László pere.

21.

1848-49-es szabadságharc. Emlékiratok és lapmásolatok.

A 48-as ütközetek.

22.

Katolikus protestáns papok, demokratikus lelkészek 1848-49-ben. Egressy Gábor szereplése a szabadságharcban.

23.

Az 1848-49-i népképviseleti országgyűlés.

24.

1848-49 évi országgyűlések

Katonai intézkedések. Kiáltványok, törvények.

25.

A pesti, debreceni, szegedi és aradi nemzetgyűlési és főrendi ülések jegyzőkönyvei.

26.

Három népítélet 1848-49-ben.

1848-as színdarabok bibliográfiája.

27.

Korunk bolsevikjei. A szocializmus és kommunizmus magyarországi történetére vonatkozó adatok.

28.

A hűtlenségi per másolata.

29.

Forradalmi megmozdulások 1848 előtt és után.

30.

A szocializmus és kommunizmus terjedésére vonatkozó anyag Magyarországon 1848-1854.

31.

Sallai-Fürst-ügyhöz 1932-1936.

32.

Volt-e inkvizíció Magyarországon 1600-ig?

33.

Egyháztörténet XVII. század.

34.

Egyháztörténet XVI.-XX. század.

35.

Szimondesz Lajos teológiai jegyzetei.

36.

Kiegészítések a Bunyitay Vince szerkesztésében megjelent „Egyháztörténeti Emlékek a magyarországi hitújítás korából” c. műhöz.

37.

A protestánsokat ért sérelmek XVI., XVII. század.

38.

A protestánsokat ért sérelmek XVII.-XVIII. század  

39.

A vallásügyi bizottság jelentései az egyházak állapotáról.

40.

A protestánsokat ért sérelmek.

1647 óta erőszakkal elvett templomok jegyzéke.

41.

Egyes egyházkerületek történetéhez jegyzetek.

42.

A protestáns templomokat ért sérelmek a XVI.-XVIII. században.

43.

A protestáns templomokat ért sérelmek a XV.-XVIII. században.

44.

A protestáns templomokat ért sérelmek a XVI.-XVII. században.

45.

Egyházaink állapota 1681-ben, az 1715 évi vallásügyi bizottság anyaggyűjtése 1721-ben.

46.

Egyházaink állapota.

47.

Zsinati hitvallások a XVI. századtól.

48.

Protestánsokat ért sérelmek XVII.-XVIII. században.

49.

A protestánsokat ért sérelmek XVII., XIX. század.

50.

Keresztes háborúk a haladás ellen.

51.

Protestáns lelkészek elleni perek.

52.

Szimonidesz Lajos nemzetgyalázási pere.

53.

Nagybánya és Horthy István az 1670-es években.

54.

Lelkészek elleni perek.

55.

Jegyzék XVII. századi protestáns lelkészekről. A-K.

56.

Jegyzék XVII. századi protestáns lelkészekről. L-Z.

57.

Jegyzék a XVII. században perbe fogott protestáns lelkészekről.

58.

Jegyzék a XVII. században perbe fogott protestáns lelkészekről.

59.

Az anabaptisták története Magyarországon.

60.

„A magyarországi anabaptisták püspökei.” iparügye.

61.

A Jezsuiták története. XV.-XX. század.

62.

A zsidókra vonatkozó összeírások és rendeletek.

XIV-XVII. század.

63.

A zsidókra vonatkozó levéltári adatok XVIII. sz.

A szombatosokról.

64.

Zsidóösszeírások megyék szerint XIX.-XX. század.

65.

Luther Márton élete.

66.

A két Trenk történelmi gyökerei.

67.

Egyleveles nyomtatványok.

68.

Egylevelesek XV., XVI., XVII., XVIII. század.

69.

Adatgyűjtés a magyar újságírás történetéhez.

70.

Hadtörténeti anyaggyűjtés XVIII. század.

71.

Magyar királyok sírja.

72.

A vallás és technika viszonya.

73.

Művelődéstörténeti előadások.

74.

Régi nagy kultúrák Magyarországon, az ókori Keleten és a Földközi tenger körül.

75.

Könyvtártörténet, Könyv tervek.

76.

Okmánytárakban szereplő személynevek a XVIII. századtól.

77.

Okmánytárakban szereplő személynevek a XVIII. századtól.

78.

Sajtótörténet. A magyar újságírás kezdetei.

79.

Orosháza története

80.

Orosháza története a honfoglalástól.

81.

Nagybörzsöny története. Családtörténet.

82.

Hadtörténet.

83.

Hadtörténeti anyaggyűjtés.

84.

Katonai törvénycikkek. Hadbírósági ítéletek 1850-1852.

85.

Irodalom, irodalomtörténet.

86.

A gályarabok története 1674-1771.

87.

A gályarab-kor. A protestánsok üldöztetése 1671-1677.

88.

Vallásügyi rendeletek 1672-1700.

89.

A protestánsok üldözése 1673-1696.

90.

A városok megfélemlítése és megtörése. 1670-es évek.

91.

A gályarab-ügy ikonográfiája.

92.

Vallásalapítási kísérletek. Fasiszta vallások.

93.

Vallásos szekták.

94.

Szekták és vallásalapítási kísérletek.

95.

Szekták és vallásalapítási kísérletek.

96.

A francia forradalom vallás alapításai.

97.

Ősmagyar vallás. A magyar vallás dokumentumai.

98.

Az értelmiség új vallása. A magyarországi materializmus mesterei.

99.

Az élet és a halál tudománya.

100.

Az evangéliumok.                             

101.

Isten háza. Bibliai imádságaink.

102.

Egyházunk hitvallásai, szertartásai.

103.

Elmélkedések.

104.

Beszédek, prédikációk.

105.

Versek az új Bibliából.

106.

Jézus és Mária ereklyéi.

107.

Jézus élete.

108.

Jézus cikkhez kéziratok.

109.

Mi van és mi nincs a Bibliában?

110.

Das wahre Gesicht Jesu Cristi.

111.

Jézus élete.

112.

Toldoth Jesu. A középkorból származó Zsidó Jesze cselekedetei c. mű magyar fordítása.

113.

Jézus mondások, csodák. Kabbalisztikus írások.     

114.

A világ vallásai c. műve képanyagához gyűjtött képek.

115.

Isten-Buddha-Krisztus-Halál. Krisztus-versek.

116.

Krisztus a költészetben és a magyar Krisztus  versek.

117.

Apokrif evangéliumok.

118.

Munkásnyilatkozatok Jézusról és a kereszténységről.

Jézus a világirodalomban.

119.

A nemzetiségi kérdés Magyarországon.

Erdély 1848-1849-1850.

Milyen sorsuk volt Magyarországon a nemzeti kisebbségeknek?

120.

Cikkek, előadások.

121.

Cikkek, előadások.

122.

Cikkek, előadások.

123.

Levelezés 1900. 1910-es évek.

124.

Levelezés 1920-as évek.

125.

Levelezés 1930-1940-es évek.

126.

Életrajzára vonatkozó anyag,

127.

Fotokópiák.

128.

Ritkaságok.