Egyetemünk történetének levéltári és kézirattári forrásai 1635-1970. I.Egyetemünk történetének levéltári és kézirattári forrásai 1635-1970. II.

Egyetemünk történetének levéltári és kézirattári forrásai 1635-1970. I-II. Szerk.: Szögi László. Budapest, 1982. 524 p.


Tartalom

 
Bevezetés
V
A nagyszombati jezsuita akadémiától az Eötvös Loránd Tudományegyetemig
V
Az egyetemi iratanyag sorsa, az egyetemi források főbb típusai
XI
Az egyetemen kívül őrzött források
XIX
A repertórium szerkezete
XXIV
Jegyzetek
XXXI
Nagy Lajosné: Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Levéltára
   1
Muszka Erzsébet: A Magyar Országos Levéltár
 57
 A szekció: A magyar kancellária levéltára
 58
 C szekció: A helytartótanácsi levéltár
 67
 D szekció: Az abszolutizmuskori levéltár
103
 E szekció: Magyar kamarai levéltár
120
  A Magyar Kamara archivuma
126
  A királyi jogügyigazgatósági levéltár
129
  Az abszolutizmuskori pénzügyigazgatási levéltár
132
 H szekció: Az 1848-1849-i minisztériumi levéltár
136
 I szekció: Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok
142
 K szekció: A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium levéltára
144
 N szekció: Regnicolaris levéltár
160
 P szekció: A szabadkőműves szervezetek levéltára
182
  Kisebb testületi, egyesületi és intézményi fondok
185
 R szekció: Az 1526 utáni gyűjtemény
192
Pálmány Béla: Az Új Magyar Központi Levéltá
197
 Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium 1945-1951
200
 Közoktatásügyi, Felsőoktatási, Oktatásügyi, Művelődésügyi Minisztérium 1952-1957 207
 Művelődésügyi Minisztérium 1958-1964
212
Petri Edit: Az MSZMP KB Párttörténeti Intézetének Archivuma
214
 Röpiratgyűjtemény 1905-1944
217
 A Budapesti Törvényszék iratai 1918-1933
223
 A Budapesti Ügyészség iratai 1919-1943
225
 A Belügyminisztérium iratai 1932-1944
228
 Az Igazságügyminisztérium iratai 1919
228
 A budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem iratai 1918-1944 
229
 A Galilei Kör iratai 1911-1918
234
 A Bartha Miklós Társaság iratai 1918-1933
234
 Felszabadulás utáni iratok 1948-1956 
235
Borsodi Csaba – Czaga Viktória: Budapest Főváros Levéltára
238
 Buda szabad királyi város levéltára 1777-1784
238
 Pest szabad királyi város levéltára 1784-1873
240
 Budapest Székesfőváros levéltára 1873-1929 
246
Rosdy Pál: Esztergomi Prímási és Főkáptalani Levéltár:
248
 Prímási Levéltár 1703-1945
249
 Főkáptalani Levéltár 1825-1857 
256
Farkas Gyöngyi: Az Evangélikus Országos Levéltár
257
 Cornides Dánielhez írott levelek 
258
 Cornides Dániel által írott levelek, jegyzetek
260
Hölvényi György – Szögi László: A budapesti Római Katolikus Hittudományi Akadémia Levéltára
261
 1. Magyar Királyi Tudományegyetem Hittudományi Kara 1638-1950
263
  a) Kari tanácsülési jegyzőkönyvek 
263
  b) Iratok
264
  c) Szigorlati jegyzőkönyvek és nyilvántartások
266
  d) A Hittudományi Kar tanárainak, doktorainak és hallgatóinak jegyzéke
267
  e) Pénzügyi nyilvántartások
269
  f) Egyetemi tanrendek
269
  g) Vegyes iratok
270
Szögi László: A Semmelweis Orvostudományi Egyetem Levéltára
272
 1. Magyar Királyi Tudományegyetem Orvostudományi Kara 1770-1951
275
  a) Kari tanácsülési jegyzőkönyvek
275
  b) Iratok
277
  c) Szigorlati jegyzőkönyvek
280
  d) Orvostanhallgatók osztályozási könyvei
287
  e) Felvett hallgatók nyilvántartása
289
  f) Az Orvostudományi Karon végzett hallgatók jegyzéke 
292
  g) Az Orvostudományi Kar klinikáinak összefoglaló jelentései
292
  h) Vegyes iratok
294
 6. A Gyógyszerésztudományi Kar Dékáni Hivatala 1854-1951
296
  b) A Karközi Bizottság iratai 
297
  d) Gyógyszerész szigorlati jegyzőkönyvek
298
  e) A gyógyszerész gyakornokokat vizsgáló bizottság jegyzők
301
  f) A gyógyszerészképzéssel kapcsolatos egyéb nyilvántartó könyvek
302
 7. Vegyes iratok 1787-1943
303
  a) Historiae Morborum 
304
  b) Orvoskari hallgatói pályázatok kézirata
305
  c) Orvoskari ifjúsági egyesületek iratai
306
 8. Dabis László iratai 1901-1956307
Czakó Ágnes – Kovács Melinda: Az egyetemi Botanikus Kert Irattára 1805-1970
308
Szögi László: Az Egyetemi Könyvtár Irattára 1778-1944
318
Tóth Gábor: Az Eötvös József Kollégium Irattára 1895-1950
322
 1. Hallgatói és tanári nyilvántartások
323
 2. A Kollégium vezetésére és az oktatásra vonatkozó iratok
329
 3. A Kollégium régi és új épületére vonatkozó iratok
333
 4. Gazdasági és pénzügyi iratok
333
 5. Az Eötvös Kollégium bel- és külföldi kapcsolatai
334
 6. Az Eötvös Kollégium Volt Tagjainak Szövetsége
338
 7. Az Eötvös Kollégium Könyvtárára vonatkozó iratok
339
 8. Az Eötvös Kollégium történetére vonatkozó iratok
340
 9. Vegyes iratok
342
Hölvényi György: Az Egyetemi Könyvtár Kézirattára
343
 1. Általános egyetemtörténeti vonatkozású kéziratok
346
  a) Az egyetemi letét
346
  b) Az egyetem szervezetére, működésére vonatkozó kéziratok
347
  c) Az Egyetemi Könyvtárra vonatkozó kéziratok
355
 2. Egyetemi előadások kéziratai, jegyzetek
359
  a) Irodalomtörténet, filológia
359
  b) Történelem
359
  c) Jogtudomány 
359
  d) Természettudományok
362
  e) Filozófia, teológia, neveléstudomány
363
  f) Orvostudomány
364
 3. Professzori hagytékok, levelezések
366
Mázi Béla: A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának Kézirattára
375
 1. Általános egyetemtörténeti vonatkozású kéziratok
378
  a) Az Egyetem szervezetére, működésére vonatkozó kéziratok
378
  b) Az Egyetem tanári karára vonatkozó iratok
380
  c) Az Egyetem hallgatóira vonatkozó iratok
381
  d) Az Egyetemi Könyvtárra vonatkozó kéziratok
384
  e) Az Eötvös Kollégiumra vonatkozó iratok
385
 2. Egyetemi előadások kéziratai, jegyzetek
387
  a) Irodalomtörténet, filológia
387
  b) Történelem
388
  c) Jogtudomány
389
  d) Természettudományok, statisztika
390
  e) Filozófia, teológia
391
  f) Orvostudomány
391
  g) Vegyes iratok 
392
 3. Professzori hagyatékok, levelezések393
Vissi Zsuzsanna – Szögi László: Az Országos Széchenyi Könyvtár Kézirattára
406
 1. Általános egyetemtörténeti vonatkozású kéziratok
409
  a) Az Egyetem szervezetére, működésére vonatkozó kéziratok
409
  b) Az Egyetem tanári karára vonatkozó iratok
413
  c) Az Egyetem hallgatóira vonatkozó iratok
415
  d) Az Egyetemi Könyvtárra vonatkozó kéziratok422
 2. Egyetemi előadások kéziratai, jegyzetek
424
  a) Irodalomtörténet, filológia 
424
  b) Történelem
426
  c) Jogtudomány
428
  d) Természettudományok, statisztika
431
  e) Filozófia, teológia
432
  f) Orvostudomány
433
  g) Vegyes tartalmú jegyzetek
436
 3. Professzori hagyatékok, levelezések
438
Rosdy Pál: Az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár Kézirattára
454
 1. Általános egyetemtörténeti vonatkozású kéziratok
455
  a) Az Egyetem szervezetére, működésére vonatkozó kéziratok
455
  b) Az Egyetem hallgatóira vonatkozó iratok
456
 2. Egyetemi előadások kéziratai, jegyzetek
457
  a) Történelem 
457
  b) Jogtudomány 
457
  c) Filozófia, teológia
458
A kötet munkatársai
460
Rövidítések jegyzéke
462
Névmutató
466
Tárgymutató
497
Archiv und Manuskriptquellen der Geschichte de Eötvös Loránd Universität Budapest
507
Archiv and Manuscript References to the Eötvös Loránd University Budapest
510