49. Középkori és koraújkori oklevélgyűjtemény

 

1263-1676

0,3 ifm

 

            A bölcsészkaron az 1887/88-as tanévben kezdte meg működését a Történelmi Szeminárium. (Történetére lásd még a 102. fond bevezetőjét.) Oklevélgyűjteményünk a szeminárium tulajdonát képezte, a hallgatók ennek segítségével mélyíthették el paleográfiai ismereteiket, s fejleszthették oklevél olvasási tudásukat. A gyűjteményt a XIII. század közepétől a XVII. század utolsó harmadáig keletkezett oklevelek (és 4 db. kódextöredék) alkotja, döntő többsége a mohácsi csatát megelőző időből származik.

            A kibocsátók között világi személyek (uralkodók, nagybírák, bánok, az országtanács, városok, várnagyok, városi polgár, közjegyző stb.) mellett egyházi személyek és testületek (pápa, érsek, püspök, apát, hiteles helyek) is találhatók. Az oklevelek között eredetiek és másolatok, fogalmazványok is vannak. Megpecsételésük módját tekintve van közöttük privilégium, zárt és nyílt oklevél.

            A gyűjtemény a Történelem Segédtudományai Tanszék letétjeként található az egyetemi levéltárban.

 

1.

1263/64.

IV. Béla

2.

1272-90.

Szatmári "Judices provinciae"

3.

1279.  

Miklós szlavón bán

4.

1306.

Nyitrai káptalan

5.

1327.

Közjegyzői oklevél

6.

1350.

Péter fia,Tamás mester liptói és kőrösi ispán

7.

1351.

Tamás országbíró

8.

1356.

László csázmai prépost, comes capellae és titkos kancellár

9.

1370.

László nyitrai püspök

10.

1372.

I. Lajos király

11.

1377.

I. Lajos király

12.

1381.

I. Lajos király

13.

1385.

Közjegyzői oklevél

14.

1390.

Győri káptalan

15.

1396.

Ilsvai Leustach nádor

16.

XIV. sz.

A leleszi prépostságra vonatkozó peres irat

17.

XIV. sz.

Határjárási regestrum

18.

1400.

Váradi konvent

19.

1400.  

Kői káptalan

20.

1402.

Vasvári káptalan

21.

1403.

Zsigmond király

22.

1404.

Zsigmond király

23.

1404, 1427.

Zsigmond király 1438, 1439: Albert király - másolat egy lapon

24.

1409.

Zsigmond király

25.

1412.

Garai Miklós nádor

26.

1413.

Közjegyzői oklevél

27.

1415.

Garai Miklós nádor

28.

1418.

Zantho-i Latzk Dávid szlavón bán

29.

1418.  

Marcali Dénes szlavón bán

30.

1420.  

Pernhertel András Pozsony város bírája

31.

1421.  

Zsigmond király

32.

1423.

Zsigmond király

33.

1426.

Zsigmond király - másolat

34.

1428.

Kőrös megye

35.

1431.

Raddewitz-i Miklós szörényi bán

36.

1432.

Pozsony város tanácsa és bírája

37.

1433.

Baznai János, az esztergomi érsek kancellárja

38.

1433.

György esztergomi érsek

39.

1433.

Zsigmond király - másolat

40.

1434.

Káli (Kaali) Péter tatai várnagy

41.

1434.

Trencsény város hatósága

42.

1434.

Blazko de Borotin Nagyszombat ura

43.

1434.  

Blatzko de Borotin, Nagyszombat ura

44.

1436.

Pozsony vármegye hatósága

45.

1435.

Borbála királynő

46.

1440.

Pozsonyi káptalan

47.

1440.

Szentmiklósi Pongrác

48.

1440.

Rozgonyi István pozsonyi comes

49.

1442.

III. Frigyes osztrák helytartója

50.

1442.

Pakomyertzitz Henrik

51.

1442.

Witze-i Péter és Temesközi Bálint pozsonyi várnagyok

52.

1443.

Cristannus melki apát

53.

1443.

Boor Miklós és Ternakh-i János csellei várnagyok

54.

1444.

Meziborzy-i Miklós és Policz-i Mátyás -kapitányok

55.

1445.  

Fehérvár város hatósága

56.

1445.

Rozgonyi György országbíró

57.

1445.

Imes Benedek komáromi bíró

58.

1447.

Országtanács

59.

1447.

Pozsony város hatósága

60.

1448.

Ludwig Kunigfuelder és társai

61.

1449.

Albertus de Zuna pozsonyi prokurátor

62.

1449.

Szepesi László alkormányzó és budai várnagy

63.

1451.

Hunyadi János kormányzó

64.

1451.

Hunyadi János kormányzó

65.

1451.

Pozsonyi káptalan

66.

1451.

Tursi György lőcsei polgár

67.

1452.

Hathua-i László és Temesközi Bálint nyitrai comesek

68.

1453.

V. László király

69.

1453.

V. László király

70.

1454.

V. László király - másolat

71.

1457.

Pozsonyi káptalan

72.

1457.

Pozsonyi káptalan

73.

1458.

Szilágyi Erzsébet

74.

1458.

I. Mátyás király

75.

1458.  

Pozsonyi káptalan

76.

1460.

Miklós egri prépost - másolat

77.

1460.

Közjegyzői oklevél

78.

1462.

I. Mátyás király

79.

1466.

Pozsonyi káptalan

80.

1468.

I. Mátyás király

81.

1469.

Bernhardinus pozsonyi plébános

82.

1469.  

Joannes de Roma páduai püspöki vikárius

83.

1470.

Pest város hatósága

84.

1472.

I. Mátyás király

85.

1473.

Közjegyzői oklevél

86.

1474.

Közjegyzői oklevél

87.

1480.

I. Mátyás király

88.

1480.

Eperjes város hatósága

89.

1480.

Közjegyzői oklevél

90.

1497.

Közjegyzői oklevél

91.

XV. sz.

A pozsonyi polgárok sérelmei  (fogalmazvány)

92.

XV. sz.

Pozsony városban okozott károk jegyzéke (fogalmazvány)

93.

XV. sz.

Országgyűlési rendek propositioi (fogalmazvány)

94.

XV. sz.

Levélfogalmazványok - 5 db

95.

1521.

II. Lajos király

96.

1522.

Nyitra megye hatósága

97.

1534.

VII. Kelemen pápa

98.

1534.

Közjegyzői oklevél

99.

1561.

Közjegyzői oklevél

100.

1562.

Közjegyzői oklevél

101.

1574.

Közjegyzői oklevél

102.

1611.

Báthori Gábor erdélyi fejedelem

103.

1621 ?

Bethlen Gábor erdélyi fejedelem

104.

1633.

II. Ferdinánd

105.

1676.

Joannes Cornelio velencei doge

106.

Középkori

Kódextöredékek - 4 db