Göttinga

FUTAKY ISTVÁN: Göttinga. Budapest, 2007. 240 p.


Tartalom

  
Előszó
  5
I.
Magyarországi és erdélyi diákok németföldi tanulmányai a 18-19. században 
  7
II.
Az 1734-ben alapított Georg-August Egyetem 
  9
II.1. 
Az első száz év
  9
II.2.
Peregrinusaink nevezetes tanárai 
 15
II.2.1.
Bölcsészeti Kar 
 15
 Történettudomány 
 15
 Filológia és filozófia 
 30
 
Természettudományok
 38
II.2.2.
Hittudományi Kar 
 48
II.2.3.
Jogtudományi Kar
 49
II.2.4.
Orvostudományi Kar
 51
II.3.
A tantestület magyarországi és erdélyi származású tagjai
 52
III.
A Georg-August Egyetem magyarországi és erdélyi hallgatói
 56
III.1.
Előkészületek a peregrinációra
 56
III.2.
Göttingában 60
III.2.1.
Protestáns tanintézetekből jött diákok
 60
III.2.2.
Egyéb közrendű hallgatók
 90
III.2.3.
Arisztokraták
 92
IV.
A Habsburg Birodalom „vigyázó szeme” Göttingában
 99
V.
Úrfi-nevelők, tudós látogatók Göttingában
103
VI.
Távolból felvett kapcsolatok Göttingával
108
VII.
Magyar szempontból fontos göttingai intézmények
112
VII.1.
A Tudományos Akadémia
112
VII.1.1.
Hazai illetőségű kültagok és levelező tagok
113
VII.1.2.
Tiszteleti tagok
121
VII.2.
Göttingische Gelehrte Anzeigen
123
VII.3.
Az Egyetemi Könyvtár
139
VII.4.
A magyar vonatkozású dokumentumok őrzőhelyei
146
VII.4.1.
Az Egyetemi Irattár
146
VII.4.2.
Az Egyetemi Könyvtár Kézirattára
150
VII.4.3.
A Tudományos Akadémia Levéltára
152
VII.4.4.
Az Egyházi Levéltár
152
VII.4.5.
A szabadkőműves páholyok levéltára
153
VIII.
Magyar diákélet Göttingában
153
VIII.1.
Az egyetemi élet anyagi oldala
153
VIII.2.
Hétköznapok, ünnepek
156
VIII.3.
Kirándulások, tanulmányutak
158
VIII.4.
Bekapcsolódás a társadalmi szervezetek életébe
160
VIII.4.1.
Szabadkőműves páholyok
160
VIII.4.2.
Deutsche Gesellschaft
163
VIII.4.3.
Göttingische humanistische Privatgesellschaft
164
IX.
Magyar diákok ügyei az Egyetemi Bíróság előtt
165
X.
Göttinga és a régi magyar szépirodalom
171
XI.
Göttinga hatása ?
175
Irodalomjegyzék
177
Rövidítések jegyzéke
194
A képek forrásjegyzéke
195
Göttinga – Die Beziehungen der Georg-August-Universität zu Ungarn und Siebenbürgen zur Zeit der Aufklärung der beginnenden Reformzeit
197
Függelék: Szemelvények göttingai levelekből, naplókból és emlékezésekből
200
A szemelvények forrásjegyzéke
219
Személynévmutató
221