Könyvbemutatónkon vettek részt örökbefogadóink

Könyv-örökbefogadási programunk keretében örökbefogadóink részére restaurátorunk és régi könyves könyvtárosunk részletes bemutatót tartott a támogatott kötetről.

A Kék Zóna Közösség Kft. képviseletében Gazsi Zoltán, az Eisberg Kft. ügyvezetője és felesége, Andrek Andrea Illyés István Készület a’ jól meg-haláshoz […] című kötetét fogadták örökbe. Illyés István (1650–1711/1712), a székelyföldi Csíkszentgyörgyön született 1650-ben, Illyés András későbbi erdélyi püspök öccse. Tanulmányait szülőfalujában, a csíksomlyói ferencesek iskolájában, majd Ungváron, Szepesen és Pozsonyban végezte. A Pázmáneum alumnusaként 1672-től Bécsben tanult, ahol magisteri címet szerzett. Teológiai tanulmányait Rómában, a Német–Magyar Kollégiumban fejezte be, ezt követően szentelték pappá (1677).

Magyarországra visszatérve több tisztséget is betöltött (pl. nádszegi plébános), 1688-ban esztergomi kanonok és somorjai plébános, 1689-ben honti, 1690-ben zólyomi főesperes, 1691-ben szenttamási prépost, majd szentjobbi apát volt. 1693-ban esztergomi őrkanonok, 1696-ban éneklőkanonok, 1707-ben olvasókanonok, 1708-ban esztergomi nagyprépost, majd általános érseki helynök és szendrői püspök lett. 1711-ben vagy 1712-ben halt meg. 

A Készület a jól meghaláshoz című írását először 1693-ban zsoltáraihoz és halotti énekeihez kapcsolva adta ki Nagyszombatban az Akadémia Nyomda, de még ugyanebben az évben ugyanitt megjelent a második, kismértékben módosított kiadás is (az Egyetemi Könyvtár példánya ez utóbbi kiadást tartalmazza). A szerző az olvasói köszöntés után két részben mutatja be, hogyan kell a keresztény embernek felkészülnie a halálra: az első rész az egészséges korban, a második a betegségben szükséges teendőket tárgyalja. Mind a két részt tíz további fejezetre osztja. A kötet több mint felét az ezt követő imádságok foglalják el, amelyek szintén a halálra való felkészüléshez szükségesek: hitvallás, imádság a bűnbocsánatért, imádság a halál félelme ellen, imádság az őrangyalhoz, Máriához, imádságok a halálos betegért stb. Az egész művet a loretói litánia szövege zárja a hiba- és tartalomjegyzék előtt. A nyomtatvány mögé 25 levelet kötöttek be (későbbi kéz ceruzával megszámozta a leveleket), erre több 17–18. századi kéz magyarul és latinul imádságokat jegyzett be. A kézírásos imádságok témája változatos: bűnös imádsága Máriához; nagy erejű, kilenc naponta mondandó imádság; imádság az egyház és az ország békéjéért; Szentháromság olvasója a döghalál ellen; imádság Júdás apostolhoz és Nepomuki Szent Jánoshoz.  

A kötet ebben az évben az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány könyv-örökbefogadási programjának egyik kiemelt darabja. Mentsen meg egy könyvet, fogadja örökbe! Több információért látogasson el honlapunkra: https://konyvtar.elte.hu/hu/tamogatas/egyetemi-konyvtarert-alapitvany/konyv-orokbefogadasi-program

Örökbefogadott kötetünk: RMK I 346 Illyés István: Készület a’ jól meg-haláshoz, szép oktatásokkal, bíztatásokkal, főfő jószágos cselekedetek gyakorlásával, imádságokkal, és Istenhez-való fohászkodásokkal, fel-készíttetett, és először francziául, az-után olaszul, és deákül bévebben : most pedig Illyés István … által, magyarul rövidebben, és némely változással, ’s néhol hozzá-adással is, ki-bocsáttatott, a halandók, és halálos betegségben vonakodók vigasztalására, segédelmére, és az őket vigasztalók üdvösséges foglalatosságára

Nyomtattatot Nagyszombatban: az Academiai bötükkel Hörman János által, M. DC. XCIII. [1693] esztendőben

RMK I 346 Illyés István: Készület a’ jól meg-haláshoz [1693]

 

Illusztráció szerzője, forrása:
ELTE EKL